Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
linia


Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie
linia
  • Zgodnie z art. 34 ust. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Sprawozdania finansowe w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki. http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

  • Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderwskiego w Skórzewie
  • Kontrole zewnętrzne
  • Ponowna petycja
  • Petycja