Uczymy Wielkich Jutra. Program zajęć dodatkowych dla gimnazjów
linia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zajęć dodatkowych dla gimnazjów.

Termin realizacji: rok szkolny 2012/13 oraz 2013/14

Oferta projektu:

 • zajęcia dodatkowe pozalekcyjne – merytoryczne, w ramach wybranych przez ucznia dwóch bloków (tematy bloków: nauki ścisłe, języki obce, nauki humanistyczne, nauki przyrodnicze)
 • zajęcia artystyczne
 • doradztwo zawodowe (analiza osobowości i kompetencji, ustalenie mocnych i słabych stron ucznia w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, spotkania z doradcą zawodowym)
 • wsparcie pedagogiczne i ogólnodostępny dla uczniów szkolny ośrodek kariery SZOK (poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej, testy do badania predyspozycji zawodowych, bieżące konsultacje pedagoga)
Zaplanowane działania w projekcie są realizowane w formie programów rozwojowych ukierunkowanych na reformę szkół w celu podniesienia jakości i atrakcyjności dotychczasowych działań i rozszerzenie oferty edukacyjnej.

Dzięki realizacji projektu Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Skórzewie pozyskało:
 • laptop
 • projektor
 • liczne materiały edukacyjne
Zajęcia z chemii dla uczniów klas pierwszych - prowadząca pani Dorota Podgórecka
Na zajęcia z chemii dla klas drugich i trzecich w ramach projektu Uczymy Wielkich Jutra, uczęszczali uczniowie klasy 2b oraz 3b. Opiekunem grupy była Lidia Zarańska. Zajęcia prowadzane były wyłacznie w formie zajęć laboratoryjnych. Doświadczenia uczniowie wykonywali samodzielnie lub w parach z wykorzystaniem techniki Małej Skali.
Tematyka zajęć obejmowała przykładowe zagadnienia:
 1. Otrzymywanie i identyfikacja gazowych produktów rekcji (acetylenu i tlenu).
 2. Otrzymywanie i identyfikacja gazowych produktów rekcji: amoniak, butan, wodór, tlenek węgla (IV). Płomieniowa identyfikacja boru.
 3. Otrzymywanie i identyfikacja gazowych produktów rekcji (mieszaniny piorunującej tlenu i wodoru samego tlenu i wodoru oraz tlenku węgla(IV).
 4. Otrzymywanie i rozdzielanie mieszanin substancji (destylacja, sublimacja, wykorzystanie rozdzielacza).
 5. Skala pH. Wskaźniki kwasowo-zasadowe. Badanie odczynu roztworu.
 6. Otrzymywanie kwasów, zasad i soli. Identyfikacja produktów reakcji. Badanie odczynu otrzymanego roztworu.
 7. Reakcje zachodzące w roztworach.
 8. Białka - reakcje charakterystyczne.
 9. Tłuszcze i cukry - reakcje charakterystyczne.