Dobra Szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel
linia


  „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel.
  Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii”
  (Zadanie 6 – Realizacja praktyk przez studentów);


  Celem ogólnym projektu jest przygotowanie nowatorskiego programu praktyk w oparciu o zintegrowany system nauczania dydaktyki przedmiotowej, pedagogiki oraz psychologii i ćwiczenia służące kształceniu umiejętności kluczowych do wykonywania zawodu nauczyciela chemii, poprzez wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały niezbędne do realizacji nowej formuły praktyk oraz opracowanie systemu szkolenia nauczycieli dającego im kompetencje do pełnienia funkcji szkolnego opiekuna praktyk.

  Cel ogólny jest osiągany poprzez następujące cele szczegółowe projektu:
  • podwyższenie jakości praktycznych umiejętności studentów bloku pedagogicznego Wydziału Chemii UAM do wykonywania zawodu nauczyciela
  • przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do realizacji nowatorskiej formuły praktyk
  • dostarczenie przyszłym nauczycielom pakietu kompetencji zgodnego ze standardami europejskimi
  • pogłębienie i rozszerzenie współpracy UAM ze szkołami województwa Wielkopolskiego
  • zwiększenie motywacji nauczycieli do prowadzenia praktyk oraz podniesienie ich kwalifikacji w tym zakresie
  • opracowanie koncepcji internetowego systemu wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczelnią – nauczycielami - praktykantami
  • podwyższenie jakości przygotowania metodycznego studentów do prowadzenia zajęć edukacyjnych z chemii poprzez wdrożenie i udoskonalenie metody microteaching’u zarówno podczas zajęć na uczelni jak i na lekcjach w szkole
  • opracowanie podstaw efektywnej metody przygotowywania się metodycznego i formalnego studentów do prowadzenia lekcji w ramach praktyk.
  • opracowanie metodologii analizy i oceny lekcji chemii przez opiekunów praktyk i studentów oraz zasad skutecznej samokontroli i samooceny własnej pracy.


  Do realizowanych zadań opiekuna praktyk (nauczyciela chemii) w ramach projektu należy:
  • przyjęcie studentów Wydziału Chemii UAM do szkoły w ramach praktyki śródrocznej
  • opieka merytoryczna, metodyczna i formalna nad studentami
  • sprawdzanie i dopuszczenie konspektów do prowadzenia lekcji
  • sporządzanie bieżących list obecności studentów
  • rejestracja wideo lekcji prowadzonych przez studentów
  • wypełnianie ankiet dotyczących lekcji prowadzonych przez studentów
  • sporządzanie sprawozdań z przebiegu praktyk
  • kontrola dzienników praktyk na bieżąco wypełnianych przez studentów

  Dzięki realizacji projektu Gimnazjum w Skórzewie pozyskało wiele nowoczesnych materiałów dydaktycznych, pozwalających na innowacyjną organizację procesu nauczania chemii:
  • kamerę,
  • laptop,
  • projektor multimedialny
  • kompleksowe wyposażenie pracowni chemicznej w sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne.