Pedagog szkolny
linia

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.


Godziny pracy pedagoga szkolnego - pani Izabeli Chołody
poniedziałek9:40-12:30
wtorek8:00-13:30
środa10:40-15:20
czwartek8:30-12:30
piątek9:00-14:30

Istnieje również możliwość po wcześniejszej konsultacji telefonicznej umówienia się z pedagogiem w innych godzinach, które odpowiadają rodzicom. Nr tel. pedagoga i psychologa- 781810617


Zakres obowiązków pedagoga szkolnego

 1. Udzielanie porad uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 2. Troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów.
 3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy społecznej, policją, Sądem Rodzinnym, Kuratorem Sądowym i innymi instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze
 5. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 6. Udzielanie na wniosek nauczycieli, rodziców czy samego ucznia – indywidualnej pomocy uczniom.
 7. Przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią.
 8. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 9. Współudział w opracowywaniu planu profilaktyki i planu wychowawczego szkoły.
 10. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych poprzez:
  1. obserwację,
  2. rozmowy indywidualne,
  3. uczestnictwo w naradach,
  4. analizę wyników nauczania i ocen z zachowania,
  5. diagnozę środowiskowa ucznia.
 11. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności społeczne.
 12. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy.
 13. Stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy z rodzin dysfunkcyjnych możliwości udziału w różnych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 14. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom.
 15. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania braków w wiadomościach szkolnych, uczniom mającym szczególne trudności w nauce.
 16. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych ( korekcja, reedukacja, terapia).
 17. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.
 18. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 19. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
 20. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
 21. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin mających trudności materialne, osieroconym, z rodzin patologicznych itp.
 22. Troska o zapewnienie dożywiania uczniom pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 23. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów.
 24. Wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, rodzin zastępczych, jeśli będzie taka konieczność.

PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ!!!

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem

 1. Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli czasem pedagog będzie Cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych to decyzja będzie i tak należała tylko do Ciebie
 2. Życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga
 3. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y i na pewno ominą Ciebie: pouczanie, moralizowanie, krytykowanie
 4. Otrzymasz informacje na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.

Pamiętaj, jeśli obok Ciebie ktoś potrzebuje pomocy, a ty nie wiesz jak pomóc, zwróć się do pedagoga lub innej osoby do której masz zaufanie!

Czekam również na maile: pedagog@skorzewo.edu.pl