Plan rozwoju Gimnazjum w Skórzewie na lata 2008-2013


Misja szkoły
 • Jesteśmy szkołą przyjazną uczniowi, pomocną rodzicom, opierającą się w pracy wychowawczej z młodzieżą na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich.
 • Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych.
 • Zapewniamy równość szans i sprawiedliwość społeczną.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.

Wizja szkoły
Praca nauczycieli i wychowawców naszej szkoły skupiać się będzie na stworzeniu warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, dbając o to, aby:
 • rozwijał on samodzielność i odpowiedzialność,
 • umiejętnie korzystał ze swych talentów i zdolności,
 • był odpowiedzialny za swe postępowanie,
 • umiał korzystać z czasu wolnego poprzez właściwy odpoczynek, twórczość,
 • był wrażliwy na potrzeby innych,
 • umiał korzystać z dobrodziejstw środowiska naturalnego,
 • skutecznie komunikował się w różnych sytuacjach,
 • umiał planować, organizować i oceniać proces własnego uczenia się,
 • efektywnie współdziałał w zespole,
 • twórczo rozwiązywał problemy,
 • sprawnie posługiwał się technologią informacyjną.

1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA

1.1. Kształcenie
 • Stosowanie na lekcjach przedmiotowego systemu oceniania wynikającego z WSO.
 • Dokonywanie ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Ścisłe przestrzeganie rytmiczności i jawności oceniania.
 • Stosowanie właściwej relacji miedzy stopniami z odpowiedzi ustnych i pisemnych.
 • Systematyczne uczenie we wszystkich klasach umiejętności czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia oraz rozwiązywania zadań wymagających kilkuetapowego obliczania.
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy w domu poprzez systematyczne kontrolowanie wykonywanych przez nich zadań. Na zebraniach z rodzicami podkreślanie znaczenia samodzielności w pokonywaniu trudności przy rozwiązywaniu prac domowych.
 • Przeprowadzanie badań wyników nauczania.
 • Realizowanie wniosków z badań wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów.
 • Wykorzystanie wyników egzaminów gimnazjalnych do doskonalenia pracy szkoły
 • Opracowywanie i realizacja planów naprawczych.
 • Wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów.
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań oraz pielęgnowaniu uzdolnień i talentów, również sportowych.
 • Wdrażanie uczniów do aktywności i odpowiedzialności za własny rozwój.
 • Planowanie pracy dydaktycznej z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych uczniów z dysfunkcjami.
 • Stosowanie standaryzowanych testów w praktyce szkolnej.
 • Przygotowanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji oraz do samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Zastosowanie technologii informatycznej na wszystkich przedmiotach.

1.2. Szkolny zestaw programów nauczania
 • Realizowanie podstawy programowej.
 • Opracowuje programu wychowawczego zgodnego z szkolnym zestawem programów nauczania.
 • Dostosowane programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy i wyposażenia szkoły.
 • Ewentualne modyfikowanie programów uwzględniające wyniki sprawdzianów, egzaminów i badań osiągnięć uczniów.
 • Realizowane treści ścieżek edukacyjnych w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych.

1.3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów i pielęgnowanie uzdolnień oraz talentów w ramach kółek zainteresowań.
 • Udział uczniów w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Opracowanie harmonogramu imprez, konkursów szkolnych i międzyszkolnych, uroczystości oraz kół zainteresowań.
 • Inspirowanie uczniów do twórczości własnej, umożliwienie prezentacji efektów twórczości poprzez organizowanie wystaw, występów, zawodów, galerii, aukcji.
 • Uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.

1.4. Praca z uczniem mającym trudności w nauce
 • Rozpoznawanie i korygowanie dysfunkcji (zajęcia wyrównawcze, korekcyjne, logopedyczne, z psychologiem, z pedagogiem).
 • Organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami.
 • Organizowanie dla uczniów słabych, systematycznie prowadzonych zajęć mających na celu wyrównywanie szans.
 • Podejmowanie działań w kierunku organizowania systematycznej pomocy koleżeńskiej.
 • Organizowanie spotkań z rodzicami.

1.5. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela
 • Uczestniczenie nauczycieli w konferencjach metodycznych.
 • Organizowanie dla nauczycieli szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin( wg potrzeb grona pedagogicznego).
 • Organizowanie lekcji otwartych, jako źródła dodatkowego kształcenia nauczycieli.
 • Systematyczne wykorzystywanie Internetu do zapoznawania się ze zmianami w przepisach oświatowych i do samokształcenia.
 • Umożliwienie publikacji prac nauczycieli na stronach WWW szkoły.
 • Zachęcanie nauczycieli do opracowania programów autorskich i innowacji pedagogicznych.
 • Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli.
 • Ukierunkowanie rozwoju zawodowego nauczycieli na jakościowy rozwój szkoły

1.6. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
 • Włączanie w programy nauczania multimedialnych programów edukacyjnych.
 • Wykorzystanie na lekcjach Internetu i tablicy interaktywnej.
 • Przeprowadzanie zajęć w sali informatycznej (mediatece).
 • Aktualizowanie strony internetowej szkoły.
 • Systematyczne prowadzenie E-dzienników.


2. OPIEKA I WYCHOWANIE
 • Stworzenie programu wychowawczego szkoły wspomaga rodzinę w wychowaniu zgodnie z ogólnie przyjętym systemem wartości.
 • Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.
 • Poszukiwanie nietypowych działań wychowawczych i podejmowanie prób ich wdrażania.
 • Systematyczna współpraca z rodzicami i konsekwentne uczestniczenie w procesie wychowawczym szkoła – dom.
 • Promowanie na forum klasy, szkoły i środowiska uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych i aktywnością.
 • Ukierunkowanie rozwoju ucznia na poszukiwanie prawdy, rozumienie drugiego człowieka, pomoc innym, poszanowanie godności człowieka.
 • Analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej.
 • Rozeznanie środowiska pod względem patologii.
 • Ukazywanie szkodliwości zażywania narkotyków, alkoholu i papierosów oraz stosowania przemocy wśród uczniów.
 • Promowanie edukacji ekologicznej.
 • Otoczenie szczególną opieką uczniów klas pierwszych.

Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze
 • Zapobieganie przejawom uprzedzeń i niesprawiedliwości.
 • Opracowanie programu wspomagającego walkę z wagarami.
 • Stosowanie różnorodnych form przeciwdziałania agresji i uzależnień.
 • Dokonywanie stałej kontroli obecności w celu zmniejszenia ilości uczniów wagarujących.
 • Współpracowanie z policją, sądem, kuratorami.

3. BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY

Baza lokalowa
Szkoła mieści się w nowym i nowoczesnym budynku. Posiadamy dobre wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny: komputery, projektory, tablice interaktywne. Szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów niepełnosprawnych (brak barier architektonicznych). Zainstalowano kamery i system monitoringu wizyjnego.
Ponadto, w ciągu najbliższych lat planujemy
 • Zagospodarowanie boiska szkolnego (baza sportowa, tereny zielone).
 • Zadbanie o wystrój sal i korytarzy.
 • Budowę ścieżki rowerowej.
 • Budowę parkingu dla rowerów.
 • Wykonanie sceny.
 • Uruchomienie nagłośnienia.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych wokół szkoły.

Środki dydaktyczne
 • Zaangażowanie rady rodziców do opracowania wspólnego planu pozyskiwania pieniędzy przeznaczonych na zakup dodatkowych pomocy, sprzętu sportowego i innych materiałów wspomagających pracę nauczycieli i szkoły.
 • Wyposażenie biblioteki w czasopisma i pomoce dydaktyczne.
 • Uzupełnienie księgozbioru w zakresie literatury metodycznej.

4. PROMOCJA SZKOŁY I WSPÓŁPRACA W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 • Uwzględnienie specyfiki środowiska w szkolnych programach.
 • Pielęgnowanie tradycji szkoły.
 • Organizowanie imprez o charakterze środowiskowym.
 • Współpraca z innymi szkołami i placówkami oświatowymi, klubami sportowymi oraz innymi instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.
 • Rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły w kronice.
 • Promowanie szkoły w prasie lokalnej i na stronie internetowej.
 • Udział uczniów w konkursach wiedzy oraz turniejach sportowych i imprezach szkolnych.
 • Opracowanie logo szkoły.

Opracowanie:
Katarzyna Krüger – Szczot
Agata Józefowicz
Mariola Janus